የ ኢ ት ዮ ጵ ያ ሳ ይ ን ስ አ ካ ዳ ሚ ዜ ና መጽ ሔ ት

ይህ የዜና መጽሔት አካዲሚው ካሁን በፊት በየሦስት ወሩ በእንግሊዝኛ ቋንቋ እያዘጋጀ ሲያሰራጭ የነበረው EAS Update ቀጣይ ነው፡፡

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ ሳ ይ ን ስ አ ካ ዳ ሚ ዜ ና መ ጽ ሔ ት
Size: 2.5 MB